Telefon : 0252 614 11 15
Faks : 0252 614 57 91
E-Posta :
Öneri Şikayet Kutusu
Üye Anket Formu
Fethiye

“Tüccar; milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.

M.K.Atatürk”

 
Babadağ Teleferik Projesi İhale Dosyalarını İndirmek İçin Tıklayınız
 
BİZE DANIŞIN
fto İş Sağlığı ve Güvenliği
soru sorun>>
fto GEKA, Hibe Ve Teşvikler
soru sorun>>
fto Ticaret Sicil İşlemleri
soru sorun>>
fto Sektörel Sorunlar
soru sorun>>
fto Dış Ticaret
soru sorun>>
 
E-Posta Duyuru
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile ilgili duyurulardan haberdar olabilmek için E-Posta duyuru listemize katılın.
 
Etkinlik Takvimi
   
Sanal Fuar
 
Sanal Fuara Katılın & Gezin
 
 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Projeleri
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Hizmetleri
 
 
Web Sayfamızı Beğeniyor Musunuz?
 
 

 

KOOPERATİFLER


Kooperatifler; tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir. Kooperatifler en az 7 ortak tarafından imzalanan ana sözleşme ile kurulur.

Kooperatif ana sözleşmesinde bulunması gerekli hususlar şunlardır:

 1. Ana sözleşme onay tarihi,
 2. Kooperatifin unvanı ve merkezi,
 3. Kooperatifin amacı ve çalışma konuları,
 4. Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,
 5. Ortakların pay tutarı ve kooperetif sermayesinin ödenme şekli, nakti sermayenin en az 1/4 ünün peşin ödenmesi,
 6. Ortakların ayni sermaye koyup koymayacakları,
 7. Kooperatifin yükümlülüklerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,
 8. Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev, yetki ve sorumlulukları,
 9. Kooperatifin temsiline ait hükümler,
 10. Yıllık gelir gider farklarının hesaplama ve kullanım şekilleri,
 11. Kurucuların adı, soyadı, iş ve konut adresleri.


A) KURULUŞ

 1. Dilekçe  (yetkililer tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir.)
 2. İlgili Bakanlık tarafından onaylanmış ana sözleşme kitapçığı (2 adet)
 3. Bakanlık izin yazısı
 4. Kurucuların TC Kimlik Numaraları verilmeli
 5. Yönetim kurulu üyelerinin kooperatif unvanı altında imza beyannameleri (2 adet)
 6. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanması ve ortakların resimleri bulunmalıdır)


B) ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)
 2. Genel kurul tutanağı (1 nüsha)
 3. Hazirun cetveli
 4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
 5. Tadil mukavelesi (2 nüsha)
 6. Tadile ait bakanlık izin yazısı aslı.
 7. Genel Kurul Evraklarının birer sureti

C) GENEL KURUL

 1. Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)
 2. Genel kurul toplantı tutanağı (1 nüsha)
 3. Hazirun cetveli
 4. Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
 5. Genel kurul evrakları
 6. Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise
  • Görev taksimi ve kooperatifin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair noter onaylı yönetim kurulu kararı (1 nüsha)
  • Yetkililerin kooperatif unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (1 nüsha) 
  • Genel kurul ve yönetim kurulu kararında üyelerin adları kısaltılmadan TC Kimlik numaraları ile birlikte yazılmalıdır.
  • Sicil gazetesi ilanında yaşanan güçlük nedeniyle genel kurul tutanağı okunaklı yazılmalıdır.

D) ŞUBE AÇILIŞI

 1. Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)
 2. Şube açılışına ilişkin 2 nüsha noter onaylı yönetim kurulu kararı. (bu kararda şubenin ticaret unvanı, açık adresi, temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir)
 3. Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri (1 nüsha)
 4. Merkezi başka ilde ise merkezin sicil kaydının onaylı örneği 
 5. Merkezi başka ilde ise merkez sicil müdürlüğünden sicil tüzüğünün 55. maddesine göre alınan belge
 6. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanması, şube müdürünün resmi bulunmalıdır)

E) MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOOPERATİFİN MERKEZ NAKLİ

 1. Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)
 2. Merkezin bulunduğu sicil memurluğunca tescil edilen hususlara ait evrak ile bunların yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin onaylı suretleri
 3. Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)
 4. Bakanlık izin yazısı aslı
 5. Tadil metni (2 nüsha)
 6. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
 7. Hazirun cetveli
 8. Eski sicil müdürlüğünden sicil tüzüğünün 47. maddesine göre alınan merkez nakli belgesi
 9. Temsil yetkisine sahip olanların kooperatif unvanlı imza beyannamesi (2 nüsha)
 10. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanması, ortakların resimleri bulunmalıdır)

F) TASFİYEYE GİRİŞ

 1. Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)
 2. Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)
 3. Hazirun cetveli
 4. Genel kurul evrakları (1 nüsha)
 5. Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
 6. Tasfiye Memurlarının tasfiye halinde ibaresi ile başlayan  ünvan altında düzenlenmiş imza beyannamesi

G) TASFİYE SONU

 1. Dilekçe
 2. Tasfiye sonuna ilişkin genel kurul toplantı tutanağı (1 nüsha)
 3. Hazirun cetveli
 4. Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
 5. Tasfiye Sonu Beyanı (1 nüsha - kooperatif kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış olmalı)
  - Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait genel kurul alacaklıları 3.defa davetten itibaren 1 yıl sonra toplanabilir.
  - Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye soruna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.
 6. Ortakların / Yönetim Kurulu üyelerinin TC kimlik numaraları kararda yazılmalı veya karar ekinde internet çıktısı verilmeli.


Web Tasarım Birdenbire Tüm hakları Fethiye Ticaret ve Sanayi  Odası'na aittir. İzinsiz alıntı yapılamaz. ©2007