Telefon : 0252 614 11 15
Faks : 0252 614 57 91
E-Posta :
Öneri Şikayet Kutusu
Üye Anket Formu
Fethiye

“Tüccar; milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.

M.K.Atatürk”

 
Babadağ Teleferik Projesi İhale Dosyalarını İndirmek İçin Tıklayınız
 
BİZE DANIŞIN
fto İş Sağlığı ve Güvenliği
soru sorun>>
fto GEKA, Hibe Ve Teşvikler
soru sorun>>
fto Ticaret Sicil İşlemleri
soru sorun>>
fto Sektörel Sorunlar
soru sorun>>
fto Dış Ticaret
soru sorun>>
 
E-Posta Duyuru
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile ilgili duyurulardan haberdar olabilmek için E-Posta duyuru listemize katılın.
 
Etkinlik Takvimi
   
Sanal Fuar
 
Sanal Fuara Katılın & Gezin
 
 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Projeleri
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Hizmetleri
 
 
Web Sayfamızı Beğeniyor Musunuz?
 
 

ANONİM ŞİRKETLER


Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça anonim şirketler en az 50.000.- TL sermaye ve asgari 1 ortak ile kurulmalıdır. (Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketlerin başlangıç sermayesi ise 100.000.- TL den az olmaması gerekmektedir)

Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarda anonim şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 329 ile 572’nci maddeleri arası anonim şirket hükümleri düzenlenmiştir.


ANONİM ŞİRKET KURULUŞ

 1. Dilekçe
 2. Kuruluş bildirim formu (yabancı sermaye var ise 1 nüsha)
 3. Mersis üzerinden hazırlanmış Ticaret Sicili Müdürlüğünce tasdikli ana sözleşme (2 nüsha)
 4. Tescil talepnamesi Müdürlüğümüzce Mersis üzerinden şirket sözleşmesine göre müdürün 3 imzasını içerir imza beyanı hazırlanır. (Kurucunun şirket sözleşmesini Ticaret Sicili Müdürlüğünce asaleten imzalanması ve aynı zamanda şirketi temsile yetkili olunması durumunda ayrıca imza beyanı verilmez)   
 5. Sermayenin onbinde dördü Rekabet Kurumu payının oda veznesine yatırılması gerekmektedir.    
 6. Pay bedellerinin kanunda veya anasözleşmede belirtilen en az tutarın ödendiğine ilişkin açılan hesaba para yatıran şirket ortaklarının adı soyadı / ünvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan tutarın gösterileceği banka mektubu (Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az ¼’ünün tescilden önce kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)
 7. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı)
 8. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları
 9. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 10. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın fikri mülkiyet haklarının ve ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge
 11. Ayın ve işletmelerin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler.
 12. Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.
 13. Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin; imzalı belge. Bu belgede yerleşim yeri uyruğu T.C. vatandaşı ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.
 14. Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde temsilcisi bir gerçek kişinin adı-soyadı adresi uyruğu ve TC Kimlik numarasını ( yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yetkili organ kararı ile yabancı uyruklu gerçek kişi temsilci var ve Türkiye’de ikamet ediyor ise ikamet tezkeresi.
 15. Oda sicile kuruluş esnasında verilmek üzere yetkililerin nüfus ve ikametgah belgesi.

AYRICA; AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİ.

 • Şirkete konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmelere ve ayınlar hakkında şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi tarafından atanan bilirkişilerce hazırlanan değer biçme raporu
 • Özel kanunlarda sermayesinin tamamının veya bir kısmının belli bir süre de ödenmesi şart kılınan şirketlerin ana sözleşmelerinin sermayeye ilişkin maddeleri buna göre düzenlenir. Şirket kuruluşunda sermaye olarak her türlü hak menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile (tapu siciline gemi siciline trafik siciline sınai mülkiyet sicili gibi)kayıtlı ise kuruluşun tescil tarihinden itibaren ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.
 • Merkezi Fethiye dışında olan tüzel kişi ortak için buna ilaveten Anonim şirket ise en son yönetim kurulu seçimini limited şirket ise en son müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı sirküler
 • Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşavirliği izin belgesi
 • Yetkilendirilmiş Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların Gümrük müsteşarlığından alınmış noter onaylı YETKİ BELGESİ
 • Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararının bir örneği
 • Ana sözleşmede tüm ortak yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecektir.
 • Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı
 • Tek pay sahipli anonim şirket kuruluşlarında birden fazla pay sahibi bulunan anonim şirket kuruluşlarında istenen evrak ile müracaat edilmelidir. Ayrıca bir belge talep edilmemektedir.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
 2. Yönetim Kurulu kararı (Noter onaylı – 1 nüsha)


ŞUBE AÇILIŞI

 1. Dilekçe
 2. Şube açılışına ilişkin 2 nüsha noter onaylı yönetim kurulu kararı.
 3. Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen Ticaret Sicili Müdürlüğü' nce hazırlanan imza beyannameleri (2 nüsha)

 4. Merkezi başka bir ilde ise sicil kaydının onaylı örneği

 5. Merkezin sicil müdürlüğünden ticaret sicil yönetmeliğinin 120. maddesine göre alınan belge
 6. Oda kayıt beyannamesi
 7. Oda sicile kuruluş esnasında verilmek üzere yetkililerin nüfus ve ikametgah belgesi.

ŞUBE KAPANIŞI

 1. Dilekçe
 2. Şube kapanışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı (2 nüsha)
 3. Merkezi başka bir ilde ise son yönetim kurulu üyelerini gösteriri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi sureti

MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN ANONİM ŞİRKETİN FETHİYE’ YE MERKEZ NAKLİ

 1. Dilekçe
 2. Merkezin bulunduğu sicil müdürlüğünce tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri
 3. Bakanlık iznine tabi olmayan anonim şirketlerde; genel kurul toplantı tutanağı (anasözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şekli tam metin olarak yer almalı ve genel kurulca kabul edilmelidir) Tadil metni genel kurula ek olursa şirket kaşeli toplantı komiseri ve divan üyelerince imzalı olmalıdır (2 nüsha)
 4. Bakanlık iznine tabi anonim şirketlerde; Genel Kurul Tutanağı Bakanlık izin yazısı aslı ve tadil metni
 5. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
 6. Hazirun cetveli
 7. Genel Kurul Evraklarının birer sureti( asıl)
 8. Eski sicil müdürlüğünden ticaret sicil yönetmeliğinin 111. maddesine göre alınan merkez nakli belgesi
 9. Ticaret Sicili Müdürlüğü' nce hazırlanan şirket temsilcilerinin firma unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri (2 nüsha)

 10. Oda kayıt beyannamesi
 11. Oda sicile kuruluş esnasında verilmek üzere yetkililerin nüfus ve ikametgah belgesi.
 12. Yabancı ortak var ise Kuruluş Bildirim Formu (1 nüsha)

GENEL KURUL

 1. Dilekçe
 2. Genel kurul toplantı tutanağı (noter onaylı)
 3. Hazirun cetveli
 4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı kararı
 5. Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarında yetkililerin adları kısaltılmadan yazılmalıdır.
 6. Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde temsilcisi bir gerçek kişinin adı-soyadı adresi uyruğu ve TC Kimlik numarasını ( yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yetkili organ kararı ile yabancı uyruklu gerçek kişi temsilci var ve Türkiye’de ikamet ediyor ise ikamet tezkeresi
 7. Genel Kurul Evraklarının birer sureti ( asıl )

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye azaltımı ve arttırımı dışındaki ana sözleşme değişikliklerinde yukarıda belirtilen genel kurul evraklarına ilaveten iki nüsha tadil tasarısı eklenmelidir.

Tadil tasarısının genel kurul tutanağı içerisinde yer alması mümkündür.

Anasözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olan şirketlerde Bakanlık izin yazısı aslı ibraz edilmelidir.

ESAS SERMAYE ARTTIRIMI

 1. Dilekçe
 2. Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya görüş yazısı
 3. Esas sermaye sisteminde sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının kayıtlı sermaye sisteminde ise yönetim kurulu kararının noter onaylı örneği (2 nüsha) Genel Kurul Toplantı tutanağı ıslak imzalı olsa dahi NOTER ONAYLI sureti ibraz edilmelidir.
 4. Artırılan sermayeyi oluşturan payların tamamının taahhüt olduğunu gösterir genel kurulda kabul edilen şekliyle tadil metni (2 nüsha)
 5. Sermaye artırımının türüne göre yönetim kurulunca düzenlenmiş beyan (TTK 457 gereği)
 6. Sermaye artırımı sadece sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa sermayenin tamamının ödendiğine karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin YMM veya SMMM raporu ile faaliyet belgesi
 7. Konulan ayni sermaye ile sermaye artırımı sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerlemeye ilişkin bilirkişi raporu ile mahkemenin bilirkişi atama yazısının aslı veya onaylı suretleri
 8. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 9. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge
 10. Sermaye artırımının sadece iç kaynaklardan yapılması halinde
 11. İç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna dair yönetim kurulunun açık ve yazılı beyanıyla YMM veya SMMM raporu ile faaliyet belgesi
 12. Rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılmasının gerekçelerini yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini primin nasıl hesaplandığını gösterir yönetim kurulu raporu
 13. Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi’nde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) no.lu hesabına nakden veya EFT ya da banka havalesi suretiyle yapmaları gerekmektedir.)
 14. Pay bedellerinin kanunda veya anasözleşmede belirtilen en az tutarın ödendiğine ilişkin; açılan hesaba para yatıran şirket ortaklarının adı soyadı / ünvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan tutarın gösterileceği banka mektubu (Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az ¼’ünün tescilden önce kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)
 15. Genel kurulun şirket sözleşmesinin değiştirilmesine yönetim kuruluna sermayenin artırılması konusunda yetki verilmesine dair kararı ile yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun alacağı kararın noter onaylı örneği ile genel kurul kararına olumsuz oy verenlerin en az nisabı oluşturan sayıda imzalarını içeren liste ve ortak bir tebligat adresi
 16. Artırılan sermayeyi temsil eden paylar ana sözleşmenin sermaye maddesinin yeni şeklinde yer almalı veya tadil metninde yer almıyor ise taahhüt sahibinin imzasını taşıyan iştirak taahhütnamelerinin de müdürlüğe verilmesi gerekmektedir.
 17. Payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye taahhüdü yoluyla artırım yapılamaz.
 18. Anonim şirketlerde nakit sermaye artırımlarında ibraz edilen sermayenin ödendiğine dair raporda veya ayrı bir raporda şirketin sermayeye ilave edilebilecek iç kaynağı bulunmadığı hususu açıkça belirtilmelidir. Şirketin sermayeye ilave edilebilecek iç kaynağı mevcut ise nakit artırım en fazla bu iç kaynak miktarınca yapılabilir. Ancak nakit sermaye artırım kararı tüm ortakların katıldığı bir genel kurulda ittifakla olur ise nakit artırım iç kaynağın üzerinde olabilir. Yani iç kaynak var ise nakit artırım için bunun sermayeye ilavesi zorunlu ancak genel kurulda tüm hissedarların kabulü ile iç kaynaklardan artırım yanında onu geçen miktarda nakit artırım yapılabilir. Ancak iç kaynak mevcut iken sadece nakit artırım yapılması hiçbir şekilde mümkün değildir. Burada %100 nisapla dahi işlem yapılamaz.
 19. Esas sermaye sisteminde sermaye artırımında pay sahiplerinin rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılması söz konusu olduğu durumlarda yönetim kurulu gerekçelerini yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini ve primin nasıl hesaplandığına ilişkin bir rapor düzenler ve bu rapor tescil ve sicil gazetesinde ilan edilir.
 20. Artırım genel kurul veya yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren üç ay içinde tescil edilemediği takdirde genel kurul veya yönetim kurulu kararı ve alınmışsa izin geçersiz hâle gelir.TTK 456/3

ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)
 2. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
 3. Hazirun cetveli
 4. Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair sicil gazetesi örnekleri (EK- 1)
 5. Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı
 6. Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor
 7. Anasözleşmenin değişen maddesine ait tadil tasarısının ve sermayenin azaltılmasına ilişkin yönetim kurulu raporunun onaylandığı sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği genel kurul kararı (Noter onaylı - 2 nüsha)
 8. Genel kurulda kabul edilen şekliyle tadil metni (2 nüsha)

Genel Kurul Toplantı tutanağı ıslak imzalı olsa dahi NOTER ONAYLI sureti ibraz edilmelidir.

9. Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin YMM veya SMMM raporu ile faaliyet belgesi denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu

10. Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belgeler

· Sermaye zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılacak olursa yönetim kurulunca alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat alınmasından vazgeçilmiş ve buna ilişkin yönetim kurulu kararı müdürlüğe ibraz edilmiş ise şirket alacaklılarına çağrı yapıldığına dair sicil gazetesi örnekleri ve bilinen alacaklılara yapılan çağrı mektupları ile alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge örnekleri aranmaz.

TASFİYE GİRİŞ

1. Dilekçe

2. Genel kurul toplantı tutanağı (1 nüsha)

3. Hazirun cetveli

4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

5. Tasfiye memurlarının Tasfiye halinde ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğünde düzenlenmiş imza beyannamesi (1 nüsha)

6. Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin imzalı belgeleri.

7. Genel Kurul Evraklarının birer sureti

TASFİYE SONU

1. Dilekçe

2. Genel kurul toplantı tutanağı (1 nüsha)

3. Hazirun cetveli

4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

5. Tasfiye Sonu Beyanı (2 nüsha - Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanır).
- Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.
- Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait genel kurul TTK’nın 643. maddesinin atfı ile 543. maddesi gereğince alacaklıları 3.defa davetten itibaren 6 ay geçmedikçe toplanamaz.
-Ticari defterlerin saklanması yönünde karar alınacak ise "saklanması zorunlu defterler için TTK.82. maddeye göre işlem yapacaktır. " ifadesine yer verilmesi yeterlidir.
6. Ortakların / Yönetim Kurulu üyelerinin TC kimlik numaraları kararda yazılmalı veya karar ekinde internet çıktısı verilmeli.
• Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce şubelerin terkini başvurusu yapılmalıdır.

TEMSİL VE İLZAM KARARLARI

1. Dilekçe

2. Yönetim Kurulu kararı (noter onaylı 1 nüsha)

3. Yetki verilen kişilerin unvan altında imza beyannamesi ibraz edilmeli kararda yetki verilen yönetim kurulu üyesi veya müdürün ad ve soyadı yanında yerleşim yeri vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilmelidir.

4. Şirket ortağı olmayan yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiğine ilişkin imzalı belge

 • Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi bulunan anonim şirketlerde görev dağılımı ile temsil ve ilzam kararlarında görev ve yetki tüzel kişi yönetim kurulu üyesine verilmelidir. Ayrıca kararda tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin gerçek kişi temsilcisinin ad-soyadı yerleşim yeri vatandaşlığı TC Kimlik Numarası yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir. Yabancı uyruklu gerçek kişi temsilcinin ikamet adresi Türkiye’de ise ikamet tezkeresi eklenmelidir.

NOT:

-Yeni atanan yetkili için T.C.kimlik numarası belirtilmeli.
-Yabancı uyruklu yetkililer için tercümesi noterden onaylı pasaport sureti verilmeli
-Yabancı uyruklu müdürlerin ikamet adresleri Türkiye’de ise onaylı ikamet teskeresi verilmeli.

TEK PAY SAHİPLİĞİ BİLDİRİMİ

1. Dilekçe

2. Yönetim Kurulu kararı ( Kararda şirketin tek pay sahibine düştüğü ayrıca tek pay sahibinin ad-soyad yerleşim yeri vatandaşlığı TC Kimlik Numarası yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmedir.)

DİKKAT: Tek pay sahibine düşen anonim şirketin yönetim kurulunda değişiklik yapmak istemesi halinde yeni yasal düzenlemeye uygun şekilde anasözleşmesinin yönetim kuruluna ilişkin maddesini tadil ederek yönetim kurulu seçimi yapması gerekmektedir.

TASFİYEDEN DÖNÜLMESİ

1. Dilekçe

2. Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararı (1 nüsha)

3. Şirket malvarlığının ortaklar arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor

4. Hazirun cetveli

5. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

6. Genel Kurul Evraklarının birer sureti

 Web Tasarım Birdenbire Tüm hakları Fethiye Ticaret ve Sanayi  Odası'na aittir. İzinsiz alıntı yapılamaz. ©2007