Telefon : 0252 614 11 15
Faks : 0252 614 57 91
E-Posta :
Öneri Şikayet Kutusu
Üye Anket Formu
Fethiye

“Tüccar; milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.

M.K.Atatürk”

 
Babadağ Teleferik Projesi İhale Dosyalarını İndirmek İçin Tıklayınız
 
BİZE DANIŞIN
fto İş Sağlığı ve Güvenliği
soru sorun>>
fto GEKA, Hibe Ve Teşvikler
soru sorun>>
fto Ticaret Sicil İşlemleri
soru sorun>>
fto Sektörel Sorunlar
soru sorun>>
fto Dış Ticaret
soru sorun>>
 
E-Posta Duyuru
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile ilgili duyurulardan haberdar olabilmek için E-Posta duyuru listemize katılın.
 
Etkinlik Takvimi
   
Sanal Fuar
 
Sanal Fuara Katılın & Gezin
 
 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Projeleri
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Hizmetleri
 
 
Web Sayfamızı Beğeniyor Musunuz?
 
 

LİMİTED ŞİRKET

 

Limited şirketler asgari 10.000.-TL. sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır. Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarında Limited Şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur.

TTK 623/1 gereği şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür seçilmesi gereklidir. 

Ortakların koyacakları sermayenin en az 25.-TL. veya bunun katları olması lazımdır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ nun 573’ üncü maddesi ile 644’ üncü maddesi arası limited şirketlerin durumunu düzenlemiştir.

Tüm işlemler MERSİS üzerinden gerçekleştirilecektir. 

LİMİTED ŞİRKET KURULUŞ

* Kuruluş işlemleri Mersis üzerinden başvuru yapılacaktır potansiyel vergi numarası Mersis sistemi üzerinden otomatik olarak oluşturulmaktadır. Bu doğrultuda müracaat evrakları sırasında vergi numarası bildirilmelidir.  

1.   Dilekçe (Müdürler tarafından veya vekâleten imzalanmalı vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

2.   Kuruluş bildirim formu (yabancı ortak var ise 1 nüsha)

3.  Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport tercümeleri vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye’ de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için yurt dışında çalıştığına veya oturduğuna dair o ülkenin ilgili makamlarından alınan belge.   

4. Mersis üzerinden hazırlanmış Ticaret Sicili Müdürlüğünce tasdikli ana sözleşme (2 nüsha)

5. Tescil talepnamesi Müdürlüğümüzce Mersis üzerinden şirket sözleşmesine göre müdürün 3 imzasını içerir imza beyanı hazırlanır. (Kurucunun şirket sözleşmesini Ticaret Sicili Müdürlüğünde asaleten imzalanması ve aynı zamanda şirketi temsile yetkili olunması durumunda ayrıca imza beyanı verilmez. Şirket sözleşmesinin vekâleten imzalanması ve kurucunun aynı zamanda şirketi temsile yetkili olması durumunda kurucunun ıslak imzasını ihtiva eden vekâletnamenin Müdürlüğe ibraz edilmesi koşuluyla ayrıca imza beyanı verilmez.)   

6. Ortak olmayan dışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge.

7.  Tüzel kişinin müdürlüğe seçilmesi halinde temsilcisi bir gerçek kişinin adı-soyadı adresi uyruğu ve TC Kimlik numarasını ( yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde alınmış tüzel kişi müdürün yetkili organ kararı ile yabancı uyruklu gerçek kişi temsilci var ve Türkiye’de ikamet ediyor ise ikamet tezkeresi

8.  Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı)

9.  Kayıt esnasında Oda Sicile verilmek üzere yetkililerin nüfus ve ikametgah belgesi.

10.  Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerleme raporları

11.  Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı

12.  Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın fikri mülkiyet haklarının ve diğer ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.

AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDİLMELİDİR.

·         Bilindiği üzere Limited şirkette her ortağın koymuş olduğu sermaye 25.-TL ve katları olması gerekmektedir.

·         Şirket kuruluşunda sermaye olarak her türlü hak menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt şirketin kuruluşunun tescil tarihinde yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile (tapu sicili gemi sicili trafik sicili sınai mülkiyet sicili gibi) kayıtlı ise kuruluşun tescil tarihinden itibaren ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.

·         Şirkete konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmelere ve ayınlar hakkında şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi tarafından atanan bilirkişilerce hazırlanan değer biçme raporu

·         Merkezi Fethiye dışında olan tüzel ortak için Anonim şirket ise en son yönetim kurulu seçimi Limited şirket ise en son müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı sirküler.

·         Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve varsa dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşaviri izin belgesi veya gümrük müşaviri yardımcısı izin belgesi

·         Yetkilendirilmiş Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların Gümrük müsteşarlığından alınmış noter onaylı YETKİ BELGESİ

·         Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren bakanlar kurulu kararının bir örneği

·         Ana sözleşmede tüm ortak ve müdürlerin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecektir.

·         Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı

·         Ortaklardan en az biri müdür olarak atanmalıdır.

TEK PAY SAHİPLİ LİMİTED ŞİRKETLERİN KURULUŞU

Tek pay sahipli limited şirket kuruluşlarında birden fazla pay sahibi bulunan limited şirket kuruluşlarında istenen evrak ile müracaat edilmelidir. Ayrıca bir belge talep edilmemektedir.

ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Sermaye artırımı ve azaltımı dışındaki anasözleşme değişikliklerinde;

1. Dilekçe (Müdürler tarafından veya vekâleten imzalanmalı vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

2. Ortaklar Kararı (Noter onaylı 1 nüsha.)

3. Tadil Metni

ESAS SERMAYE ARTIRIM

*Payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye taahhüdü yoluyla (nakit) artırım yapılamaz.  Esas sözleşmenin sermaye maddesi düzenlenirken sermaye paylarının itibari değeri ile ortağa ait pay adedi de belirtilmelidir. Ayrıca 1 payın değeri 25- TL ve katları olması gerekmektedir.     

  1. Dilekçe (Müdürler tarafından veya vekâleten imzalanmalı vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)
  2. Sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının noter onaylı örneği (1 nüsha)

Dikkat: Genel kurul müdürler tarafından toplantıya çağrılır. Genel kurul toplantı gününden en az onbeş gün önce toplantıya çağrılır. Şirket sözleşmesi bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya esas sözleşmede gösterilen şekilde gerekiyorsa şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına davet ilanına ait Ticaret Sicil gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir. Ayrıca anasözleşmede özel çağrı usulü var ise bu usule de uyulmalıdır.

3. Genel kurulda kabul edilen şekliyle tadil metni (1 nüsha)

4. Sermaye artırımı sadece sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılması halinde sermayenin tamamının ödendiğine karşılıksız kalıp kalmadığına iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna; artırımın sadece iç kaynaklardan yapılması halinde ise iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin YMM veya SMMM raporu ile faaliyet belgesi

5. Konulan ayni sermaye ile devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerlemeye ilişkin bilirkişi raporu ile mahkemenin bilirkişi atama yazısının aslı veya onaylı suretleriı

6. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı

7. Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge

8. Sermayenin onbinde dördü Rekabet Kurumu payının oda veznesine yatırılması gerekmektedir.    

9. Pay bedellerinin kanunda veya anasözleşmede belirtilen en az tutarın ödendiğine ilişkin açılan hesaba para yatıran şirket ortaklarının adı soyadı / ünvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan tutarın gösterileceği banka mektubu dekontu (Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az ¼’ünün tescilden önce kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)

  • Payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye taahhüdü yoluyla (nakit) artırım yapılamaz.

ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI

1. Dilekçe (Müdürler tarafından veya vekâleten imzalanmalı vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

2. Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair sicil gazetesi örnekleri( ilanın sureti)

3. Sermayenin azaltılmasına ilişkin şirket müdürleri raporunun onaylandığı ve sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği sermaye azaltılmasına dair genel kurul kararının noter onaylı örneği (2 nüsha)

Dikkat: Genel kurul müdürler tarafından toplantıya çağrılır. Genel kurul toplantı gününden en az onbeş gün önce toplantıya çağrılır. Şirket sözleşmesi bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya esas sözleşmede gösterilen şekilde gerekiyorsa şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına davet ilanına ait Ticaret Sicil gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir. Ayrıca anasözleşmede özel çağrı usulü var ise bu usule de uyulmalıdır.

4. Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir şirket müdürü veya müdürleri tarafından hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor

5. Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin YMM veya SMMM raporu ile faaliyet belgesi denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu

6. Genel kurulda kabul edilen şekliyle tadil metni (1 nüsha)

7. Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge örnekleri

·         Esas sermayenin azaltılması sebebiyle kayıtlara göre doğacak defter karı sadece payların yok edilmesinde kullanılabilir.

·         Limited şirkette her ortağın koymuş olduğu sermaye 25.-TL ve katları olması gerekmektedir.

·         Esas sözleşmenin sermaye maddesi düzenlenirken Sermaye paylarının itibari değeri ile ortağa ait pay adedi de belirtilmelidir.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1. Dilekçe (Müdürler tarafından veya vekâleten imzalanmalı vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

2. Ortaklar Kararı (Noter onaylı - 1 nüsha)

ŞUBE AÇILIŞI

1. Dilekçe (Müdürler tarafından veya vekâleten imzalanmalı vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

2. Şube açılışına ilişkin imzaları noter onaylı karar (2 nüsha)

3. Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen Ticaret Sicili Müdürlüğü' nce hazırlanan imza beyannameleri (2 nüsha)

4. Merkezi başka bir il veya ilçede ise sicil kaydının onaylı örneği

5. Merkezi başka il veya ilçede ise merkez sicil müdürlüğünden ticaret sicil yönetmeliğinin 120. maddesine göre alınan belge

6. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce imzalanmalı)

       7. Kayıt esnasında Oda Sicile verilmek üzere yetkililerin nüfus ve ikametgah belgesi.

 

MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN LİMİTED ŞİRKETİN FETHİYE’YE MERKEZ NAKLİ

*Merkez nakli işlemleri MERSİS üzerinden başvuru yapılacaktır. 

1. Dilekçe (Müdürler tarafından veya vekâleten imzalanmalı vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

2. Merkezin ticaret sicili müdürlüğünce tescil edilmiş olan hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri

3. Merkezin bulunduğu sicil müdürlüğünden ticaret sicil yönetmeliğinin 111. maddesine göre alınan belge

4. Ana sözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şeklinin yer aldığı noter onaylı ortaklar kurulu kararı (2 nüsha)

5. Son ortakların TC Kimlik Numaraları.

6. Ticaret Sicili Müdürlüğü' nce hazırlanan şirket temsilcilerinin firma unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri (2 nüsha)

7. Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce imzalanmalı)

       8. Kayıt esnasında Oda Sicile verilmek üzere yetkililerin nüfus ve ikametgah belgesi.

9. Yabancı ortak var ise Kuruluş Bildirim Formu (1 nüsha)

 

ŞUBE KAPANIŞI

1. Dilekçe (Müdürler tarafından veya vekâleten imzalanmalı vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

2. Şube kapanışına ilişkin noter onaylı ortaklar kurulu kararı (1 nüsha)

3. Merkezi başka ilde ise son ortakları gösterir Ticaret Sicili Gazetesi örneği (asıl veya onaylı)veya ilgili ticaret sicilinden alınmış son ortakları gösteren sicil kayıt belgesi

HİSSE DEVRİ

1.      Dilekçe (Müdürler tarafından veya vekâleten imzalanmalı vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

2.      Ortaklar kurulu kararı (noter onaylı 1 nüsha karar) şirketin tek ortaklı kalması halinde kararda belirtilen şekilde 'tek ortaklı' olduğu bildirilecek.

3.      Noterde düzenlenen hisse devir temlik sözleşmesi

4.      Ortak pay defteri fotokopisi işlenmiş olup fotokopisi alınacak 

.               TTK 623/1 gereği şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür seçilmesi gereklidir. 

·         Yeni ortak giriş var ise ortağın ad ve soyadı yanında yerleşim yeri vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ise kimlik numaraları T.C. kimlik numarası yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir.

.            Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport tercümeleri vergi dairesinden alınacak vergi numarası ve Türkiye’de ise ikamet tezkeresi eklenmelidir.

·         Müdür seçimi var ise aşağıda yer alan "Müdür Ataması" başlığına göre istenen belgeler eklenmelidir.

.          Hissesini devredip şirketten ayrılan ortak da hisse devir kararına katılmalı ve ortaklar kurul kararını imzalamalıdır.

.          Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı

VERASETEN HİSSE DAĞILIMI

1. Dilekçe

2. Ortaklar Kurulu kararı (Noter onaylı - 1 nüsha)

3. Mahkemeden alınmış veraset ilamı aslı veya noterden düzenlenmiş mirasçılık belgesi aslı veya onaylı sureti

4. Yeni ortağın girişi var ise kararda TC Kimlik numarası belirtilmeli.

5. Müdür seçimi var ise unvan altında imza beyannamesi (1 nüsha)

Limited şirket veraseten hisse devir kararlarında sermayenin kısmen veya tamamen ödendiğinin beyan edilmesi zorunlu değildir; ancak kararda belirtilmesi durumunda sermayenin ödendiğinin ve öz varlık içinde sermayenin korunduğunun tespit edildiği SMMM/YMM raporunun ve faaliyet belgesinin ibrazı gerekmektedir ( faaliyet belgesi üç aydan eski olmamalıdır).

SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ

1.      Dilekçe (Müdürler tarafından veya vekâleten imzalanmalı vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

2.      Noter onaylı karar (1 nüsha)

3.      Ortak / müdür soyadı değişikliğini gösterir belge (vukuatlı nüfus kayıt örneği / noter onaylı ya da asıl mahkeme kararı) 

MÜDÜR ATAMASI

1. Dilekçe (Müdürler tarafından veya vekâleten imzalanmalı vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

2. Ortaklar Kurulu kararı (noter onaylı-1 nüsha) temsil kararında şirket müdürüne ait T.C kimlik numarası kaldırılacak

3. Müdürün şirket unvanı altında imza beyannamesi (1 nüsha)

4. Müdürlerin ortaklar dışından atanması halinde dışarıdan atanan müdürlerin görevi kabul ettiğine ilişkin imzalı belge. Bu belgede yerleşim yeri uyruğu T.C. vatandaşı ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.

5. Tüzel kişinin müdürlüğe seçilmesi halinde temsilcisi bir gerçek kişinin adı-soyadı adresi uyruğu ve TC Kimlik numarasını ( yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde alınmış tüzel kişi müdürün yetkili organ kararı ile yabancı uyruklu gerçek kişi temsilci var ve Türkiye’de ikamet ediyor ise ikamet tezkeresi

  • Tüzel kişi müdürü bulunan limited şirketlerde görev dağılımı ile temsil ve ilzam kararlarında görev ve yetki tüzel kişi müdüre verilmelidir. ( TTK 624.madde gereğince şirketin birden fazla müdürünün bulunması halinde bunlardan biri müdürler kurulu başkanı olarak atanmalıdır.) Ayrıca kararda tüzel kişi müdürün gerçek kişi temsilcisinin ad-soyadı yerleşim yeri vatandaşlığı TC Kimlik Numarası yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir. Yabancı uyruklu gerçek kişi temsilcinin ikamet adresi Türkiye’de ise ikamet tezkeresi eklenmelidir.

MÜDÜR İSTİFASI

1. Dilekçe

2. Ortaklar Kurulu kararı (noter onaylı-1 nüsha)

SİGORTA ACENTALIĞI

1. Dilekçe (Müdürler tarafından veya vekâleten imzalanmalı vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

2. Acentalık vekaletnamesi (noter onaylı - 1 nüsha)

3. Tali acentalık ise sigorta şirketinin muvafakatnamesi

SİGORTA ACENTALIĞI FESHİ

1. Dilekçe (Müdürler tarafından veya vekâleten imzalanmalı vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

2. Acentalık sözleşmesi fesihnamesi (noter onaylı - 1 nüsha)


TASFİYEYE GİRİŞ

1. Dilekçe (Müdürler tarafından veya vekâleten imzalanmalı vekâletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir.)

2. Ortaklar Kurulu kararı

3. Tasfiye memurlarının “Tasfiye Halinde” ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında Ticaret Sicili Müdürlüğünde düzenlenmiş imza beyannamesi (1 nüsha)

4. Tasfiyeye giriş bilançosu

5. Tasfiyeden dolayı alacaklara çağrı ilanı

TASFİYE SONU

* Tasfiye sonu kararı almak isteyen şirket ve kooperatifler kanunun çıktığı  09.08.2016 tarihinden önce tasfiyeye girmişlerse 6 aylık süre uygulamasından  yararlanamayacaklardır.

1. Dilekçe  (Şirket kaşesi ile yetkili ya da tasfiye memuru tarafından imzalanmalı vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

2. Ortaklar Kurulu Kararı (Noter onaylı - 1 nüsha)

3. Tasfiye Sonu Beyanı (2 nüsha - Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanır).

  • Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait ortaklar kurulu TTK’nın 643. maddesinin atfı ile 543. maddesi gereğince alacaklıları 3.defa davetten itibaren 6 ay sonra toplanabilir.
  • Ticari defterlerin saklanması yönünde karar alınacak ise "Saklanması zorunlu defterler için TTK.82. maddeye göre işlem yapacaktır". ifadesine yer verilmesi yeterlidir

4. Ortakların / Yönetim Kurulu üyelerinin TC kimlik numaraları kararda yazılmalı veya karar ekinde internet çıktısı verilmeli.

5. Genel kurulca onaylanan son ve kati bilanço

6. Ortaklara dair işten ayrılış bildirgesi formu

·         Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce şubelerin terkini başvurusu yapılmalıdır.

TASFİYEDEN DÖNÜLMESİ

1. Dilekçe

2. Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararı (2 nüsha)

3. Şirket malvarlığının ortaklar arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor

TEK PAY SAHİPLİĞİ BİLDİRİMİ

Limited şirketlerde hisse devir kararları tescil ve ilan edildiğinden tek pay sahipliği için ayrı bir işleme gerek olmaksızın “Hisse devri” başlığı altında belirtilen belgeler ile tescil ve ilan müracaatında bulunulabilir.

KARAR NİSAPLARI

GENEL KURAL 620.md.

Kanun veya şirket sözleşmesinde aksi öngörülmediği takdirde seçim kararları dahil tüm genel kurul kararları toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alınır.

ÖNEMLİ KARARLAR 621.md.

 

Şirket işletme konusunun değiştirilmesi

Temsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması gerekir.

Oyda imtiyazlı esas sermaye paylarının öngörülmesi

Temsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması gerekir.

Esas sermayenin artırılması

Temsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması gerekir.

Rüçhan hakkının sınırlandırılması ya da kaldırılması

Temsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması gerekir.

Şirket merkezinin değiştirilmesi

Temsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması gerekir.

Müdürlerin ve ortakların bağlılık yükümüne veya rekabet yasağına aykırı faaliyette bulunmalarına genel kurul tarafından onay verilmesi

Temsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması gerekir.( bu halde ilgili ortak oy kullanamaz- 619/3.md.)

 

Bir ortağın haklı sebepler dolayısıyla şirketten çıkarılması için mahkemeye başvurulması ve bir ortağın şirket sözleşmesinde öngörülen sebepten dolayı şirketten çıkarılması

Temsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması gerekir.

Şirketin feshi

Temsil edilen oyların en az 2/3 sinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması gerekir.

Kanunda öngörülen ağırlaştırılmış nisapları daha da ağırlaştıracak şirket sözleşmesi hükümleri 621/2.md.

Ancak şirket sözleşmesinde öngörülecek çoğunlukla alınabilir.

Sermayenin azaltılması 592.md. 473/3 421/3

Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oy vermesi gerekir.

ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ –GENEL KURAL- 589.Md.

Aksi şirket sözleşmesinde öngörülmediği takdirde esas sermayenin 2/3 sini temsil eden ortakların kararı ile değiştirilebilir. (Yukarıda 621. Md altında sayılan değişiklikler istisnadır.)

Ek ya da yan edim yükümlülükleri öngören sözleşme değişikliği veya bu tür mevcut yükümlülükleri artıran değişikliklere ilişkin genel kurul kararları 607. Md.

İlgili tüm ortakların onayı ile alınabilir.

Önemli uyarı: Limited şirketlerin sözleşmelerini Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirmek için Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğü girmesinden itibaren oniki ay içinde yapması gereken sözleşme değişikliklerinde 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun m.22/f.2 gereğince toplantı yeter sayısı aranmaz ve değişiklikler de toplantıda bulunanaların çoğunluğu ile alınır. Ancak değişikliklere konu sözleşmede ağırlaştırılmış nisaplar olması halinde değişiklikler bu nisaplara uygun şekilde yapılmak zorundadır.

 Web Tasarım Birdenbire Tüm hakları Fethiye Ticaret ve Sanayi  Odası'na aittir. İzinsiz alıntı yapılamaz. ©2007